ระบบการรายงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ถึงพี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว ไร่ละ 1,200 บาท

 

 

 

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

การอบรมถ่ายทอดความรู้และจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล โครงการอาสาสมัครเกษตร

สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล โครงการอาสาสมัครเกษตร...

ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลร่วมร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน...

เกษตรเสนางฯจัดอบรมอ้อยแปลงใหญ่

การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่...

เกษตรเสนางคนิคมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน ศพก

สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทะิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ป...

more...

more...

more...